ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW EXPRESS ELIXIR

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejsze zasady określają reguły zlecenia przez Nadawcę Płatności i realizacji przez Bank Przelewów Express Elixir.

 §2

1. Użyte w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Zasadami, określenia oznaczają:
1) Autoryzacja - czynność w procesie realizacji Transakcji, w której Jednostka Uczestnika przyjmująca Zlecenie Płatności stwierdza, że rachunek Odbiorcy Płatności istnieje, jest aktywny i może być uznany;
2) Bank - Bank Spółdzielczy w Węgorzewie;
3) Godziny graniczne realizacji przelewów- godziny dotyczące realizacji transakcji-Express Eliksir (natychmiastowy) 24 h 7 dni w tygodniu;
4) Identyfikator Transakcji - unikalny w ramach systemu Express Elixir ciąg znaków jednoznacznie określający Transakcję skojarzoną z danym Zleceniem Płatności;
5) Jednostka Uczestnika - jednostka zgłoszona przez Uczestnika jednoznacznie identyfikowana przez numer lub numery rozliczeniowe, która składa i przyjmuje Zlecenia Płatności.
6) KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
7) Komunikat - pojedyncza informacja dotycząca Zlecenia Płatności przesyłana pomiędzy Jednostką Uczestnika, a systemem Express Elixir w jednym z obsługiwanych przez system Express Elixir standardów, opracowana w postaci elektronicznego dokumentu zgodnie z wymogami systemu Express Elixir;
8) Limit pojedynczej transakcji- maksymalna kwota przelewu dokonywana w PLN w wysokości: 2000,00 zł dla klienta indywidualnego i 5 000,00 zł dla Klienta instytucjonalnego, limit liczby przelewów w dniu wynosi 1;
9) Nadawca Płatności - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zlecenie płatnicze (polecenie przelewu) do wykonania poprzez system Express Elixir;
10) Odbiorca Płatności - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot zlecenia płatniczego wykonanego poprzez system Express Elixir;
11) Przelew Express Elixir (Przelew)- usługa podlegająca na przekazaniu środków pieniężnych Nadawcy Płatności, z rachunku prowadzonego w Banku, do Odbiorcy Płatności, za pomocą Systemu Express Elixir, na podstawie Zlecenia Płatności;
12) Przerwa Konserwacyjna - przerwa w dostępności usług oferowanych przez Bank np. aktualizacją;
13) Procedura końca dnia - procedura mająca na celu zaksięgowanie operacji, wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego banku, wykonywana na koniec każdego dnia roboczego po zakończeniu obsługi w oddziałach/placówkach;
14) Regulamin prowadzenia rachunku - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie, Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie;
15) System Express Elixir - usługa oferowana przez KIR, służąca do przyspieszonego przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Nadawcą Płatności a Odbiorcą Płatności, w stosunku do standardowej usługi Elixir;
16) Taryfa Prowizji i Opłat - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie, Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie;
17) Tabela dostępności Przelewów natychmiastowych - tabela wskazująca aktualną listę Jednostek Uczestników oraz godziny, w których możliwe jest realizowanie Przelewów natychmiastowych w stosunku do danej Jednostki Uczestnika. Tabela dostępności Przelewów natychmiastowych jest dostępna na stronie internetowej KIR S.A. poświęconej usłudze Express Elixir: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/;
18) Umowa ramowa — Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta przez Bank z Posiadaczem;
19) Uczestnik - podmiot będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.), który może być uczestnikiem systemu płatności w rozumieniu art. 1 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 145), i który zawarł z KIR Umowę oraz spełnił warunki włączenia do systemu Express Elixir;
20) Zlecenie Płatności - zlecenie Jednostki Uczestnika, przekazywane do systemu Express Elixir w formie Komunikatu, przekazania środków pieniężnych – w kwocie równej kwocie zlecenia płatniczego złożonego przez Nadawcę Płatności – na rzecz innej Jednostki Uczestnika, zawierające w szczególności informację o numerach rachunków bankowych Nadawcy Płatności i Odbiorcy Płatności;

§3

1. Zawarcie umowy o realizację jednorazowego Przelewu natychmiastowego następuje na podstawie Umowy ramowej poprzez wyrażenie przez Zleceniodawcę zgody na skorzystanie z usługi Przelewu Express Eliksir na zasadach opisanych w Zasadach poprzez wybranie w Systemie Internet Banking lub Internet Banking dla Firm opcji Przelewu natychmiastowego Express Eliksir, naciśnięcie przycisku „Wykonaj" oraz zlecenie i zatwierdzenie tego przelewu.
2. Przelew natychmiastowy realizowany jest na zasadach określonych w Umowie ramowej dla polecenia przelewu z zastrzeżeniem postanowień Zasad. W zakresie nieuregulowanym Zasadami stosuje się postanowienia Umowy ramowej.
3. Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku.

§4

1. Przelewy natychmiastowe realizowane są przez Bank wyłącznie w złotych.
2. Zlecenie Przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącznie jako Zlecenie jednorazowe z datą bieżącą.
3. Możliwość zlecenia i realizacji Przelewu natychmiastowego uzależniona jest od przynależności Banku Odbiorcy Przelewu natychmiastowego do Systemu Express Elixir. Przelew natychmiastowy realizowany jest pomiędzy Uczestnikami w godzinach ich dostępności wskazanych w Tabeli dostępności Przelewów natychmiastowych.
4. Możliwość realizacji Przelewu natychmiastowego jest weryfikowana każdorazowo przed realizacją Przelewu natychmiastowego Express Eliksir.
5. Bank realizuje i odbiera Przelewy natychmiastowe 24 h 7 dni w tygodniu.
6. Zlecenie Przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Internet Banking dla Firm lub w placówce Banku.
7. Maksymalna kwota Przelewu natychmiastowego realizowanego przez Bank w Systemie wynosi 5000,00 złotych dla Klientów instytucjonalnych oraz 2000,00 zł dla Klientów indywidualnych, limit liczby przelewów w dniu wynosi 1.
8. W przypadku, gdy:
− w momencie Zlecenia Przelewu natychmiastowego Bank Odbiorcy jest niedostępny w Systemie Express Elixir,
− kwota Przelewu natychmiastowego przekracza maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 7, Bank niezwłocznie przekazuje Zleceniodawcy komunikat o braku możliwości realizacji Zlecenia Przelewu natychmiastowego.
9. Przelew natychmiastowy jest realizowany w czasie rzeczywistym w dniu otrzymania przez Bank Zlecenia Przelewu natychmiastowego.

§5

Za czynności związane z realizacją Przelewu natychmiastowego Express Eliksir Bank pobiera opłatę, która wynosi:
a) dla Klientów indywidualnych:
− w placówce Banku- 10,00 zł,
− w systemie bankowości internetowej/mobilnej- 7,00 zł,
b) dla Klientów instytucjonalnych:
− w placówce Banku- 15,00 zł,
− w systemie bankowości internetowej/mobilnej- 10,00 zł.

 

Zasady Realizacji Przelewów natychmiastowych Express Elixir

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.