Dzieje Banku Spółdzielczego – to ponad 150 – letnia tradycja. Za pierwszą spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone przed ponad 150-laty (w 1861 roku) Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania a do najstarszych należą założone w 1862 roku Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu działające do dziś jako Banki Spółdzielcze.

Okres powojenny (po II wojnie światowej) to okres nieustającej transformacji banków spółdzielczych, w tym i naszego.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, założony w 1945 roku przez 16 niżej wy-mienionych założycieli:

 • Antosiewicz Jan
 • Czarnecki Stanisław
 • Czarnowski Wiktor
 • Dąbrowski Stanisław
 • Gacek Józef
 • Gajewski Mieczysław
 • Kleser Kazimierz
 • Kruszewska Maria
 • Kruszewski Wacław
 • Rogowski Witold
 • Roman Stanisław
 • Stachurski Aleksander
 • Unger Jan
 • Walkowski Lucjan
 • Winiarski Zygfryd
 • Wychowański Wiesław

otrzymał nazwę: Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa z odpowiedzialnością udziałami w Węgoborku (dzisiejsze Węgorzewo). Walne Zgromadzenie organizacyjne (założycielskie) odbyło się 25 listopada 1945 roku w Węgoborku, na którym przyjęto Statut, wybrano 5-osobową Radę Nadzorczą, a następnie Rada Nadzorcza wybrała 3-osobowy Zarząd. Po otrzymaniu 27.12.1945 r. oświadczenia Związku Rewizyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Mazurski w Olsztynie o celowości założenia spółdzielni, został wpisany przez Sąd Okręgowy w Łuczanach (dzisiejsze Giżycko) w dniu 20.02.1946 r. do rejestru spółdzielni.

Dzieje naszego banku spółdzielczego wiodły przez:

 • Kasy Spółdzielcze SOP do roku 1949,
 • Gminne Kasy Spółdzielcze (GKS) w latach 1950 – 1956, to okres całkowitej utraty samodzielności,
 • Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkowe, Banki Ludowe w latach 1956 – 1975,
 • Banki Spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) pod „kuratelą” BGŻ jako Banku państwowo-spółdzielczego w latach 1975 – 1989,
 • okres transformacji spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej od 1990 roku.

BGŻ utworzony w 1975 roku na bazie byłego Banku Rolnego (BR) przejął część zadań tego Banku. Część zadań, takich jak udzielanie kredytów inwestycyjnych rolnikom indywidualnym oraz jednostkom gospodarki nieuspołecznionej, administrowanie kredytami tych podmiotów udzielonymi przez b. BR i sprzedaż gruntów Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ) i innych nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa oraz administrowanie należnościami Skarbu Państwa z tego tytułu przejętymi z b.BR przypadły bankom spółdzielczym.
W 1990 roku 1663 banki spółdzielcze rozstały się z BGŻ-tem i rozpoczęły samodzielną działalność. Prawie dwuletni okres samodzielności, braku nadzoru przysporzył bankom spółdzielczym wiele problemów – do upadłości wielu z nich włącznie.
Po ustawowej utracie przez BGŻ statusu centrali organizacyjnej i finansowej, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie zawarł w dniu 23.05.1990 r. z BGŻ-tem umowę cywilnoprawną o współpracy i współdziałaniu w sferze organizacyjnej finansowej i gospodarczej.

W następstwie problemów, jakie dotknęły banki spółdzielcze, Prezes NBP, w 1992 roku, zobowiązał je do podpisania cywilnoprawnych umów zrzeszeniowych z czterema bankami, które uzyskały status banków zrzeszających, tj: dotychczasowym BGŻ oraz nowoutworzonymi GBW, BUG i GBPZ. Znaczna część banków spółdzielczych (76,8%), w tym i nasz BS, podpisały umowy zrzeszenia z BGŻ chociaż sytuacja ekonomiczna tego banku, do tej pory jeszcze państwowo-spółdzielczego, też nie była najlepsza i wymagała szybkiej restrukturyzacji (m.in. niespłacone zadłużenia zlikwidowanych w 1990 roku PGR-ów). Podpisanie umowy zrzeszeniowej na-stąpiło w dniu 22.12.1992 r..

Zrzeszenie z W-MBR S.A. w Olsztynie lata 1995 - 2002
Podstawę prawną do restrukturyzacji BGŻ i przekształcenia go z banku państwowo-spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej dała ustawa z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, tzw. „ustawa świętojańska”. Ustawa określiła zmiany organizacyjne zmierzające do utworzenia trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej. Zakładała ona również, m.in. utworzenie 9 banków regionalnych w formie spółek akcyjnych będących własnością zrzeszonych w nich banków spółdzielczych, wyznaczając miasta - siedziby tych banków: Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław oraz nakazywała zawarcie przez banki regionalne umowy zrzeszenia z BGŻ S.A., który, w stosunku do banków regionalnych i zrzeszonych z nimi bankami spółdzielczymi stanowił trzeci człon struktury pełniąc funkcję banku krajowego (Zrzeszenie Krajowe Banków Spółdzielczych).

W latach1995 – 1997 powstawały więc kolejno nowe banki regionalne: Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, Lubelski Bank Regio-nalny S.A. w Lublinie, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, Pomor-sko – Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy, Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie, Bałtycki Bank Regionalny S.A. w Koszalinie Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu i Rzeszowski Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie. W tym czasie, jeden z wcześniej utworzonych banków zrzeszających, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, przyjął status banku regionalnego, dołączając do trójszczeblowego Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych.
Banki spółdzielcze zostały zobligowane do zrzeszenia się z właściwym tery-torialnie bankiem regionalnym – w naszym przypadku był to nowo utworzony Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie. I w taki oto sposób powstała struktura 11 banków zrzeszających banki spółdzielcze: 9 banków re-gionalnych i 2 banki zrzeszające, tj. Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie i Gospodarczy Bank Południowo Zachodni S.A. we Wrocławiu (BUG S.A. i GBPZ S.A.).
09.11.1995 r. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie podpisał umowę zrzeszenia z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. w Olsztynie.

W wyniku restrukturyzacji a także ustalenia przez ustawodawcę wielkości niezbędnego kapitału dla utworzenia samodzielnych banków o równowartości 5 mln euro, a dla banków spółdzielczych tworzonych przed 1999 rokiem w wy-sokości równowartości 300 tysięcy euro oraz tworzonych od 1999 roku – 1 mln euro, pod warunkiem zrzeszenia się w jednym z banków regionalnych, w latach 1994 – 2000 nastąpiła wyraźna poprawa wyników finansowych i poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych.
Dalszy proces restrukturyzacji i transformacji, szczególnie po zobligowaniu przez ustawodawcę do zgromadzenia przez poszczególne banki spółdzielcze odpowiedniej wielkości kapitału, tj. do osiągnięcia progów kapitałowych w wy-sokości 300 tysięcy euro na koniec 2001 roku i docelowo 1 mln euro na koniec 2010 roku zmusił je do łączenia się w większe kapitałowo jednostki. Rok 1999 był rokiem, w którym Bank Spółdzielczy w Węgorzewie przyłączył Bank Spół-dzielczy w Baniach Mazurskich, Bank Spółdzielczy w Budrach i Bank Spółdzielczy w Pozezdrzu wraz z jego Oddziałem w Kruklankach rozszerzając teren działania na teren gmin Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze i Kruklanki. Przejęte jednostki Banków Spółdzielczych otrzymały status Oddziałów Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.


Struktura 11 banków zrzeszających banki spółdzielcze generowała wysokie koszty działania i stała się niewydolna. Z inicjatywy 6 banków – regionalnych i zrzeszających (GBPZ S.A., W-MBR S.A., MBR S.A., BUG S.A., LBR S.A. RBR S.A.), tzw. Grupy G-6, powstał pomysł utworzenia jednego wspólnego banku zrzeszającego, który sfinalizował się w 2002 roku utworzeniem Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowę zrzeszeniową z tym bankiem podpisało 369 banków spółdzielczych na 604 istniejące wówczas w kraju. Wśród tych banków znalazł się też Bank Spółdzielczy w Węgorzewie. Aktualnie BPS S.A. zrzesza 366 banków spółdzielczych, a oprócz niego istnieje druga Grupa zrzeszająca banki spółdzielcze działająca pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A. w Poznaniu, (SGB – Bank S.A.)którą tworzy łącznie z bankiem zrzeszającym – 207 banków spółdzielczych. SGB – Bank S.A. w Poznaniu została utworzona w 2011 roku w wyniku fuzji dwóch banków zrzeszających: Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (GBW S.A.) i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie (MR Bank S.A.), w wyniku której, do 150 banków spółdzielczych zrzeszonych w GBW S.A. dołączyło 57 dotychczas zrzeszonych z MR Bankiem S.A.

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Węgorzewie znacznie przekroczył próg 1 mln euro funduszy własnych, co pozwoliło na prowadzenie działalności na terenie całego województwa Warmińsko Mazurskiego. 

Misja Banku:
„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb ban­kowych i finansowych właścicieli i klientów lokalnego rynku, za­cho­wanie bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi, we współpracy z Bankiem Zrze­szającym”

Tak sformułowana misja stać się ma hasłem przewodnim Banku, bowiem sta­nowi ona najbardziej ogólną wykładnię jego działalności, określając równocze­śnie jego specyfikę. Hasło to stanowi drogowskaz do wyznaczania celów Banku i opracowy­wania wszystkich planów. Realizacja celów strategicznych może być wspierana lub hamowana przez kształ­towane wzorce myśle­nia i style postępowania. Wytyczonych celów nie da się osią­gnąć bez zaangażowania i motywacji pra­cowników. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy strategią a niezbędną do jej realizacji kulturą Banku. Zamierzone zmiany w zakresie kultury ukierunkowane zostały na:

 • orientację na klienta;
 • przedsiębiorcze myślenie.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.