• przeznaczenie kredytu – finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych dotowanych środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych ,
 • formy kredytu:
  • kredyt Unia Biznes przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem,
  • kredyt Unia Super Biznes przeznaczona na sfinansowanie do 85 % przewidywanych kosztów realizacji projektu,
 • okres kredytowania – do 120 miesięcy,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku – 0,00 PLN,
 • formy zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniane z Kredytobiorcą.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.