• przeznaczenie kredytu : realizacja przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie produktów rolnych, zakup akcji lub udziałów a także nakłady na odtworzenie poniesionych strat w skutek klęsk  żywiołowych,
  • oprocentowanie kredytu : zmienne , zależne m.in. od ustaleń zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów,
  • okres spłaty :
    • kredyty inwestycyjne od 8 do 20 lat w zależności od rodzaju linii kredytowych
    • kredyty klęskowe od 4 do 5 lat
  • karencja w spłacie kredytu od 2 do 4 lat w zależności od rodzaju kredytu

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.