Komunikat – powiadomienie o poziomie marży za przewalutowanie transakcji wykonanej kartą płatniczą(kartą debetową, kartą kredytową)


Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Bank od 1 września 2021 udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi karty wydanej przez Bank, w przypadku gdy zlecenie denominowane jest w dowolnej walucie kraju EOG - innej niż waluta rachunku - wiadomość elektroniczną (w formie sms-a na numer telefonu wskazany do usługi 3D Secure) o poziomie marży.

Marża uwzględnia kwotę łącznych opłat za przeliczenie waluty (dotyczy walut krajów strefy EOG) w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) i wyrażona jest procentowo.

Dodatkowa marża Banku dla kart debetowych i kredytowych wynosi 0%.

Bank przesyła informację Użytkownikowi bezzwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego przeprowadzanego w krajach EOG w walutach tych krajów, dotyczącego wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności kartą w punkcie sprzedaży, po pierwszej transakcji wykonanej w danej walucie, w danym miesiącu kalendarzowym.

Użytkownik, który nie otrzymuje informacji o poziomie marży, ponieważ nie udostępnił Bankowi numeru telefonu komórkowego do usługi 3D Secure, może w każdej chwili włączyć usługę podając Bankowi ten numer. Właściciel rachunku do którego została wydana karta może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywanych powiadomień, składając stosowną dyspozycję w placówce Banku.

 

Kalkulator marży opłat za przewalutowanie dla transakcji kartowych

W polu „Opłata bankowa” należy podać wartość 0 %

 

- Dla Kart Visa - Kalkulator

- Dla Kart Mastercard - Kalkulator

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.