• okres kredytowania:
    • od 1 roku do 15 lat w przypadku zakupu działki budowlanej
    • od 5 lat do 30 lat w przypadku zakupu , budowy, modernizacji , remontu domu lub lokalu mieszkalnego.
  • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku,
  • niższe oprocentowanie dla klientów posiadających rachunek w Banku,
  • w przypadku modernizacji lub remont wymagane jest 60% udokumentowania kwoty kredytu fakturami bądź umowami kupna –sprzedaży.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.