logowanie 3 logowanie_m logowanie 3

Przelewy Express Elixir (natychmiastowe)

ZASADY REALIZACJI PRZELEWÓW EXPRESS ELIXIR


Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§1
1. Niniejsze zasady określają reguły zlecenia przez Nadawcę Płatności i realizacji przez Bank Przelewów Express Elixir.

 

§2


1. Użyte w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Zasadami, określenia oznaczają:
1) Autoryzacja - czynność w procesie realizacji Transakcji, w której Jednostka Uczestnika przyjmująca Zlecenie Płatności stwierdza, że rachunek Odbiorcy Płatności istnieje, jest aktywny i może być uznany;
2) Bank - Bank Spółdzielczy w Węgorzewie;
3) Godziny graniczne realizacji przelewów- godziny dotyczące realizacji transakcji-Express Eliksir (natychmiastowy)     24 h 7 dni w tygodniu;
4) Identyfikator Transakcji - unikalny w ramach systemu Express Elixir ciąg znaków jednoznacznie określający Transakcję skojarzoną z danym Zleceniem Płatności;
5) Jednostka Uczestnika - jednostka zgłoszona przez Uczestnika jednoznacznie identyfikowana przez numer lub numery rozliczeniowe, która składa i przyjmuje Zlecenia Płatności.
6) KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
7) Komunikat - pojedyncza informacja dotycząca Zlecenia Płatności przesyłana pomiędzy Jednostką Uczestnika, a systemem Express Elixir w jednym z obsługiwanych przez system Express Elixir standardów, opracowana w postaci elektronicznego dokumentu zgodnie z wymogami systemu Express Elixir;
8) Limit pojedynczej transakcji- maksymalna kwota przelewu dokonywana w PLN w wysokości: 2000,00 zł dla klienta indywidualnego i 5 000,00 zł dla Klienta instytucjonalnego, limit liczby przelewów w dniu wynosi 1;
9) Nadawca Płatności - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca zlecenie płatnicze (polecenie przelewu) do wykonania poprzez system Express Elixir;
10) Odbiorca Płatności - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot zlecenia płatniczego wykonanego poprzez system Express Elixir;
11) Przelew Express Elixir (Przelew)- usługa podlegająca na przekazaniu środków pieniężnych Nadawcy Płatności, z rachunku prowadzonego w Banku, do Odbiorcy Płatności, za pomocą Systemu Express Elixir, na podstawie Zlecenia Płatności;
12) Przerwa Konserwacyjna - przerwa w dostępności usług oferowanych przez Bank np. aktualizacją;
13) Procedura końca dnia - procedura mająca na celu zaksięgowanie operacji, wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego banku, wykonywana na koniec każdego dnia roboczego po zakończeniu obsługi w oddziałach/placówkach;
14) Regulamin prowadzenia rachunku - Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie, Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie oraz Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie;
15) System Express Elixir - usługa oferowana przez KIR, służąca do przyspieszonego przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Nadawcą Płatności a Odbiorcą Płatności, w stosunku do standardowej usługi Elixir;
16) Taryfa Prowizji i Opłat - Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie, Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie;
17) Tabela dostępności Przelewów natychmiastowych - tabela wskazująca aktualną listę Jednostek Uczestników oraz godziny, w których możliwe jest realizowanie Przelewów natychmiastowych w stosunku do danej Jednostki Uczestnika. Tabela dostępności Przelewów natychmiastowych jest dostępna na stronie internetowej KIR S.A. poświęconej usłudze Express Elixir: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/;
18) Umowa ramowa — Umowa ramowa Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu zawarta przez Bank z Posiadaczem;
19) Uczestnik - podmiot będący dostawcą usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.), który może być uczestnikiem systemu płatności w rozumieniu art. 1 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 145), i który zawarł z KIR Umowę oraz spełnił warunki włączenia do systemu Express Elixir;
20) Zlecenie Płatności - zlecenie Jednostki Uczestnika, przekazywane do systemu Express Elixir w formie Komunikatu, przekazania środków pieniężnych – w kwocie równej kwocie zlecenia płatniczego złożonego przez Nadawcę Płatności – na rzecz innej Jednostki Uczestnika, zawierające w szczególności informację o numerach rachunków bankowych Nadawcy Płatności i Odbiorcy Płatności;

§3


1. Zawarcie umowy o realizację jednorazowego Przelewu natychmiastowego następuje na podstawie Umowy ramowej poprzez wyrażenie przez Zleceniodawcę zgody na skorzystanie z usługi Przelewu Express Eliksir na zasadach opisanych w Zasadach poprzez wybranie w Systemie Internet Banking lub Internet Banking dla Firm opcji Przelewu natychmiastowego Express Eliksir, naciśnięcie przycisku „Wykonaj" oraz zlecenie i zatwierdzenie tego przelewu.
2. Przelew natychmiastowy realizowany jest na zasadach określonych w Umowie ramowej dla polecenia przelewu z zastrzeżeniem postanowień Zasad. W zakresie nieuregulowanym Zasadami stosuje się postanowienia Umowy ramowej.
3. Przelew natychmiastowy jest usługą polegającą na przekazaniu w czasie rzeczywistym środków pieniężnych z rachunku.

§4


1. Przelewy natychmiastowe realizowane są przez Bank wyłącznie w złotych.
2. Zlecenie Przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącznie jako Zlecenie jednorazowe z datą bieżącą.
3. Możliwość zlecenia i realizacji Przelewu natychmiastowego uzależniona jest od przynależności Banku Odbiorcy Przelewu natychmiastowego do Systemu Express Elixir. Przelew natychmiastowy realizowany jest pomiędzy Uczestnikami w godzinach ich dostępności wskazanych w Tabeli dostępności Przelewów natychmiastowych.
4. Możliwość realizacji Przelewu natychmiastowego jest weryfikowana każdorazowo przed realizacją Przelewu natychmiastowego Express Eliksir.
5. Bank realizuje i odbiera Przelewy natychmiastowe 24 h 7 dni w tygodniu.
6. Zlecenie Przelewu natychmiastowego może być złożone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Internet Banking, Internet Banking dla Firm lub w placówce Banku.
7. Maksymalna kwota Przelewu natychmiastowego realizowanego przez Bank w Systemie wynosi 5000,00 złotych dla Klientów instytucjonalnych oraz 2000,00 zł dla Klientów indywidualnych, limit liczby przelewów w dniu wynosi 1.
8. W przypadku, gdy:
   − w momencie Zlecenia Przelewu natychmiastowego Bank Odbiorcy jest niedostępny w Systemie Express Elixir,
   − kwota Przelewu natychmiastowego przekracza maksymalną kwotę, o której mowa w ust. 7, Bank niezwłocznie przekazuje Zleceniodawcy komunikat o braku możliwości realizacji Zlecenia Przelewu natychmiastowego.
9. Przelew natychmiastowy jest realizowany w czasie rzeczywistym w dniu otrzymania przez Bank Zlecenia Przelewu natychmiastowego.

§5


Za czynności związane z realizacją Przelewu natychmiastowego Express Eliksir Bank pobiera opłatę, która wynosi:
     a) dla Klientów indywidualnych:
        − w placówce Banku- 10,00 zł,
        − w systemie bankowości internetowej/mobilnej- 7,00 zł,
     b) dla Klientów instytucjonalnych:
        − w placówce Banku- 15,00 zł,
        − w systemie bankowości internetowej/mobilnej- 10,00 zł.

 

 

Do pobrania Zasady Realizacji Przelewów natychmiastowych Express Elixir

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.