logowanie 3

IKE Indywidualne Konto Emerytalne

 1. Kto może oszczędzać na IKE

  od dnia 19 lutego 2010 r. po dostosowaniu przepisów ustawy o IKE do prawa unijnego, poprzez umożliwienia wpłat na IKE obywatelom RP bez względu na ich miejsce zamieszkania, lub lub obywatelom innych państw członkowskich UE lub innego państwa - strony umowy o EOG, wpłacać na IKE może każda osoba fizyczna która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą dokonywać wpłat na indywidualne konto emerytalne tylko w roku kalendarzowym w którym otrzymują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

 2. Czy osoba nie osiągająca stałych dochodów np. okresowo bezrobotna, wykonująca wolny zawód może oszczędzać na IKE?

  Tak. Osoby wykonujące wolne zawody, samozatrudnione oraz świadczące prace głównie o umowy cywilnoprawne szczególnie powinny odkładać dodatkowe oszczędności emerytalne na IKE, gdyż ze względu na stosunkowo niskie składki emerytalne odprowadzane do powszechnego systemu emerytalnego i częstsze przerwy w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie emerytalne, w przyszłości mogą mieć nieporównywalnie niskie świadczenia emerytalne w stosunku do uzyskiwanych dochodów w okresie aktywności zawodowej.

 3. Jaką kwotę można będzie wpłacić do IKE?

  Od 1 stycznia 2009 r. maksymalny roczny limit wpłat na IKE wynosi 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego co roku ogłasza wysokość tej kwoty do końca roku poprzedzającego rok w którym będą dokonywane wpłaty na IKE.

  Osoby małoletnie (w wieku 16-18 lat) będą mogły wpłacać na IKE kwotę nie przekraczającą ich dochodów z tytułu umowy o pracę.

 4. Czy można wpłacić na IKE więcej niż wynosi roczny ustawowy limit?

  Nie. Jeśli limit zostanie przekroczony nadwyżka środków zostanie przekazana przez instytucję finansową prowadzącą nasz rachunek w sposób określony w umowie.

 5. Czy jest ustalona minimalna wysokość wpłaty na IKE?

  Ustaw o IKE nie ustala progu wpłaty minimalnej, a jedynie maksymalną. Jednak obserwując rynek możemy zauważyć, że niektóre instytucje oferujące usługę IKE mają ustanowiony taki próg minimalnej wpłaty, póki co w naszym Banku takiego ograniczenia nie ma.

 6. Czy jest wyznaczony limit wieku od którego można założyć IKE?

  Tak. Osoba zakładająca IKE nie może mieć mniej niż 16 lat.

 7. Ile kont IKE można posiadać?

  Można jedynie posiadać jedno IKE. Na jednym IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. małżonkiem czy z dzieckiem.

 8. Czy wybór instytucji finansowej, w której założono IKE, jest ostateczny? Czy po jakimś czasie będzie można ją zmienić? 

  Nie, wybór instytucji finansowej, w której założymy IKE nie jest ostateczny. Zawsze mamy możliwość dokonania zmiany instytucji finansowej, w której gromadzimy swoje oszczędności emerytalne. Transfer środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji jest zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych. Jednak nie warto podejmować takiej decyzji pochopnie i zbyt często. Musimy się bowiem liczyć z faktem, że każda inwestycja potrzebuje czasu, by przynieść zyski, a instytucje finansowe mogą uzależniać wysokość pobieranych opłat za prowadzenie IKE od długości oszczędzania w danej instytucji. Ponadto instytucje finansowe mają prawo do pobrania ze środków zgromadzonych na IKE dodatkowej opłaty, jeżeli zdecydujemy się na przetransferowanie naszych oszczędności emerytalnych do innej instytucji przed upływem 12 miesięcy od zawarcia z nią umowy o prowadzenie IKE. Należy również pamiętać o tym, że ustawa zezwala tylko na przetransferowanie całości zgromadzonych środków, dopuszczając dwa wyjątki – w przypadku transferu pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, oraz gdy transferowane są środki przyznane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym – wtedy kwota środków uzyskanych w wyniku tych postępowań z reguły nie będzie stanowiła równowartości zgromadzonych środków, tylko ich część.

 9. Czy będę musiał zapłacić za zmianę instytucji finansowej?

  Instytucje finansowe mogą od nas pobrać dodatkową opłatę za zmianę instytucji finansowej, jeżeli zdecydujemy się na podpisanie umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że musimy oszczędzać co najmniej 12 miesięcy w danej instytucji, by nie ponieść dodatkowej opłaty z tytułu transferu naszych środków z IKE z jednej instytucji o drugiej. Warto jednak zauważyć, że instytucje finansowe nie mają obowiązku pobierania tej opłaty, a jedynie taką możliwość. Jeśli zdecydują się nią obciążać oszczędzających, ich wysokość winna znaleźć się w umowie o prowadzenie IKE. 

 10. Kiedy korzystam ze zwolnienia podatkowego?

  Przyjęto założenie, że indywidualne konto emerytalne ma służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, dlatego też z ulgi podatkowej będą mogły skorzystać jedynie osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60 roku życia, a w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych po 55 roku życia. Obok spełnienia warunku wieku, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego oszczędzający muszą również:

  a) dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

  b) dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

 11. Czy jeżeli przed ukończeniem 60 roku życia i przy spełnieniu warunku okresu gromadzenia oszczędności na IKE wcześniej wypłacę pieniądze z IKE, mogę za jakiś czas ponownie podpisać  umowę o prowadzenie IKE i zacząć jeszcze raz oszczędzać?

  Tak, wcześniejsze wycofanie zgromadzonych oszczędności jest możliwe, jednakże będzie się to wiązało z zapłaceniem podatku od dochodów kapitałowych, na powszechnie obowiązujących zasadach. Oznacza to, że  wypracowane  zyski  w momencie ich wycofania będą opodatkowane 19% podatkiem, podobnie jak inne dochody kapitałowe. Osoby, które będą zmuszone do wcześniejszego wypłacenia środków zgromadzonych na IKE i nie skorzystają ze zwolnienia podatkowego od dochodów kapitałowych będą mogły ponownie otworzyć IKE.

 12. Czy po ukończeniu 60 roku życia mogę kontynuować oszczędzanie na IKE?

  Tak, jest to możliwe. Po ukończeniu 60 roku życia można również założyć IKE, oczywiście pod warunkiem, że będzie to nasze pierwsze IKE i wcześniej nie dokonaliśmy wypłaty środków z IKE, czyli nie skorzystaliśmy ze zwolnienia podatkowego.

 13. Czy mogę założyć i gromadzić oszczędności na IKE jeśli jestem emerytem?

  Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie zabrania emerytom i rencistom zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKE. Natomiast niewątpliwie IKE pomyślane jest jako konto, na którym gromadzone są środki, które po osiągnięcia wieku emerytalnego winny uzupełniać dochody emerytalne. Dlatego trzeba pomyśleć o jego założeniu znacznie wcześniej.

 14. Jestem już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Czy mogę równocześnie mieć IKE?

  Tak, oszczędzać na IKE można bez względu na to, czy jest się już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Na IKE mogą oszczędzać również osoby, które są uczestnikami więcej niż jednego programu.

 15. Czy i kiedy można dokonać transferu środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym? 

  Środki zgromadzone w pracowniczym programie emerytalnym możemy przetransferować na IKE tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu.

 16. Czy w przypadku śmierci osoby oszczędzającej na IKE, zgromadzone na tym koncie środki wchodzą w masę spadkową i są opodatkowane, czy też nie?

  To, czy zgromadzone oszczędności wejdą w masę spadkową zależy od tego, czy oszczędzający,  zawierając umowę o prowadzenie IKE, wskaże osoby uprawnione do środków zgromadzonych na IKE. W umowie o prowadzenie IKE oszczędzający może wskazać osobę (można wskazać ich kilka), której zostaną wypłacone środki po jego śmierci. Taką dyspozycję można w każdym czasie zmienić. Natomiast gdy oszczędzający nie wyznaczy takiej osoby, środki zgromadzone na IKE przypadają spadkobiercom, a w przypadku IKE prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń w formie umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli oszczędzający nie wskazał osoby uprawnionej i nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Osoba uprawniona (osoba wskazana bądź spadkobierca) do środków zgromadzonych na IKE może je wypłacić albo przenieść na swoje IKE, bądź do pracowniczego programu emerytalnego. W każdym z tych przypadków środki te zwolnione są zarówno od podatku dochodowego od dochodów kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn. 

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do centrali naszego Banku lub oddziałów.

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.