logowanie 3 logowanie_m logowanie 3

Historia i misja banku

Dzieje Banku Spółdzielczego – to ponad 150 – letnia tradycja. Za pierwszą spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone przed ponad 150-laty (w 1861 roku) Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania a do najstarszych należą założone w 1862 roku Towarzystwa Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu działające do dziś jako Banki Spółdzielcze.

 

Okres powojenny (po II wojnie światowej) to okres nieustającej transformacji banków spółdzielczych, w tym i naszego.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, założony w 1945 roku przez 16 niżej wy-mienionych założycieli:

 • Antosiewicz Jan
 • Czarnecki Stanisław
 • Czarnowski Wiktor
 • Dąbrowski Stanisław
 • Gacek Józef
 • Gajewski Mieczysław
 • Kleser Kazimierz
 • Kruszewska Maria
 • Kruszewski Wacław
 • Rogowski Witold
 • Roman Stanisław
 • Stachurski Aleksander
 • Unger Jan
 • Walkowski Lucjan
 • Winiarski Zygfryd
 • Wychowański Wiesław

 

otrzymał nazwę: Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa z odpowiedzialnością udziałami w Węgoborku (dzisiejsze Węgorzewo). Walne Zgromadzenie organizacyjne (założycielskie) odbyło się 25 listopada 1945 roku w Węgoborku, na którym przyjęto Statut, wybrano 5-osobową Radę Nadzorczą, a następnie Rada Nadzorcza wybrała 3-osobowy Zarząd. Po otrzymaniu 27.12.1945 r. oświadczenia Związku Rewizyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Mazurski w Olsztynie o celowości założenia spółdzielni, został wpisany przez Sąd Okręgowy w Łuczanach (dzisiejsze Giżycko) w dniu 20.02.1946 r. do rejestru spółdzielni.

 

Dzieje naszego banku spółdzielczego wiodły przez:

 • Kasy Spółdzielcze SOP do roku 1949,
 • Gminne Kasy Spółdzielcze (GKS) w latach 1950 – 1956, to okres całkowi-tej utraty samodzielności,
 • Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkowe, Banki Ludowe w latach 1956 – 1975,
 • Banki Spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) pod „kuratelą” BGŻ jako Banku państwowo-spółdzielczego w latach 1975 – 1989,
 • okres transformacji spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej od 1990 roku.

 

BGŻ utworzony w 1975 roku na bazie byłego Banku Rolnego (BR) przejął część zadań tego Banku. Część zadań, takich jak udzielanie kredytów inwesty-cyjnych rolnikom indywidualnym oraz jednostkom gospodarki nieuspołecznio-nej, administrowanie kredytami tych podmiotów udzielonymi przez b. BR i sprzedaż gruntów Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ) i innych nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa oraz administrowanie należnościami Skarbu Państwa z tego tytułu przejętymi z b.BR przypadły bankom spółdzielczym.
W 1990 roku 1663 banki spółdzielcze rozstały się z BGŻ-tem i rozpoczęły samodzielną działalność. Prawie dwuletni okres samodzielności, braku nadzoru przysporzył bankom spółdzielczym wiele problemów – do upadłości wielu z nich włącznie.
Po ustawowej utracie przez BGŻ statusu centrali organizacyjnej i finanso-wej, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie zawarł w dniu 23.05.1990 r. z BGŻ-tem umowę cywilnoprawną o współpracy i współdziałaniu w sferze organizacyjnej finansowej i gospodarczej.

 

W następstwie problemów, jakie dotknęły banki spółdzielcze, Prezes NBP, w 1992 roku, zobowiązał je do podpisania cywilnoprawnych umów zrzeszeniowych z czterema bankami, które uzyskały status banków zrzeszających, tj: dotychczasowym BGŻ oraz nowoutworzonymi GBW, BUG i GBPZ. Znaczna część banków spółdzielczych (76,8%), w tym i nasz BS, podpisały umowy zrzeszenia z BGŻ chociaż sytuacja ekonomiczna tego banku, do tej pory jeszcze państwowo-spółdzielczego, też nie była najlepsza i wymagała szybkiej restrukturyzacji (m.in. niespłacone zadłużenia zlikwidowanych w 1990 roku PGR-ów). Podpisanie umowy zrzeszeniowej na-stąpiło w dniu 22.12.1992 r..

 

Zrzeszenie z W-MBR S.A. w Olsztynie lata 1995 - 2002
Podstawę prawną do restrukturyzacji BGŻ i przekształcenia go z banku państwowo-spółdzielczego w bank w formie spółki akcyjnej dała ustawa z 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, tzw. „ustawa świętojańska”. Ustawa określiła zmiany organizacyjne zmierzające do utworzenia trójszczeblowej struktury spółdzielczości bankowej. Zakładała ona również, m.in. utworzenie 9 banków regionalnych w formie spółek akcyjnych będących własnością zrzeszonych w nich banków spółdzielczych, wyznaczając miasta - siedziby tych banków: Bydgoszcz, Koszalin, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław oraz nakazywała zawarcie przez banki regionalne umowy zrzeszenia z BGŻ S.A., który, w stosunku do banków regionalnych i zrzeszonych z nimi bankami spółdzielczymi stanowił trzeci człon struktury pełniąc funkcję banku krajowego (Zrzeszenie Krajowe Banków Spółdzielczych).

 

W latach1995 – 1997 powstawały więc kolejno nowe banki regionalne: Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie, Lubelski Bank Regio-nalny S.A. w Lublinie, Mazowiecki Bank Regionalny S.A. w Warszawie, Pomor-sko – Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy, Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie, Bałtycki Bank Regionalny S.A. w Koszalinie Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu i Rzeszowski Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie. W tym czasie, jeden z wcześniej utworzonych banków zrzeszających, Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu, przyjął status banku regionalnego, dołączając do trójszczeblowego Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych.
Banki spółdzielcze zostały zobligowane do zrzeszenia się z właściwym tery-torialnie bankiem regionalnym – w naszym przypadku był to nowo utworzony Warmińsko – Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie. I w taki oto sposób powstała struktura 11 banków zrzeszających banki spółdzielcze: 9 banków re-gionalnych i 2 banki zrzeszające, tj. Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie i Gospodarczy Bank Południowo Zachodni S.A. we Wrocławiu (BUG S.A. i GBPZ S.A.).
09.11.1995 r. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie podpisał umowę zrzeszenia z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. w Olsztynie.

 

W wyniku restrukturyzacji a także ustalenia przez ustawodawcę wielkości niezbędnego kapitału dla utworzenia samodzielnych banków o równowartości 5 mln euro, a dla banków spółdzielczych tworzonych przed 1999 rokiem w wy-sokości równowartości 300 tysięcy euro oraz tworzonych od 1999 roku – 1 mln euro, pod warunkiem zrzeszenia się w jednym z banków regionalnych, w latach 1994 – 2000 nastąpiła wyraźna poprawa wyników finansowych i poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania banków spółdzielczych.
Dalszy proces restrukturyzacji i transformacji, szczególnie po zobligowaniu przez ustawodawcę do zgromadzenia przez poszczególne banki spółdzielcze odpowiedniej wielkości kapitału, tj. do osiągnięcia progów kapitałowych w wy-sokości 300 tysięcy euro na koniec 2001 roku i docelowo 1 mln euro na koniec 2010 roku zmusił je do łączenia się w większe kapitałowo jednostki. Rok 1999 był rokiem, w którym Bank Spółdzielczy w Węgorzewie przyłączył Bank Spół-dzielczy w Baniach Mazurskich, Bank Spółdzielczy w Budrach i Bank Spółdzielczy w Pozezdrzu wraz z jego Oddziałem w Kruklankach rozszerzając teren działania na teren gmin Banie Mazurskie, Budry, Pozezdrze i Kruklanki. Przejęte jednostki Banków Spółdzielczych otrzymały status Oddziałów Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.


Struktura 11 banków zrzeszających banki spółdzielcze generowała wysokie koszty działania i stała się niewydolna. Z inicjatywy 6 banków – regionalnych i zrzeszających (GBPZ S.A., W-MBR S.A., MBR S.A., BUG S.A., LBR S.A. RBR S.A.), tzw. Grupy G-6, powstał pomysł utworzenia jednego wspólnego banku zrzeszającego, który sfinalizował się w 2002 roku utworzeniem Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie. Umowę zrzeszeniową z tym bankiem podpisało 369 banków spółdzielczych na 604 istniejące wówczas w kraju. Wśród tych banków znalazł się też Bank Spółdzielczy w Węgorzewie. Aktualnie BPS S.A. zrzesza 366 banków spółdzielczych, a oprócz niego istnieje druga Grupa zrzeszająca banki spółdzielcze działająca pod nazwą Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A. w Poznaniu, (SGB – Bank S.A.)którą tworzy łącznie z bankiem zrzeszającym – 207 banków spółdzielczych. SGB – Bank S.A. w Poznaniu została utworzona w 2011 roku w wyniku fuzji dwóch banków zrzeszających: Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu (GBW S.A.) i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie (MR Bank S.A.), w wyniku której, do 150 banków spółdzielczych zrzeszonych w GBW S.A. dołączyło 57 dotychczas zrzeszonych z MR Bankiem S.A.

 

Aktualnie Bank Spółdzielczy w Węgorzewie znacznie przekroczył próg 1 mln euro funduszy własnych, co pozwoliło na prowadzenie działalności na terenie całego województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

 

Misja Banku:

„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb ban­kowych i finansowych właścicieli i klientów lokalnego rynku, za­cho­wanie bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi, we współpracy z Bankiem Zrze­szającym”

 

Tak sformułowana misja stać się ma hasłem przewodnim Banku, bowiem sta­nowi ona najbardziej ogólną wykładnię jego działalności, określając równocze­śnie jego specyfikę. Hasło to stanowi drogowskaz do wyznaczania celów Banku i opracowy­wania wszystkich planów. Realizacja celów strategicznych może być wspierana lub hamowana przez kształ­towane wzorce myśle­nia i style postępowania. Wytyczonych celów nie da się osią­gnąć bez zaangażowania i motywacji pra­cowników. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy strategią a niezbędną do jej realizacji kulturą Banku. Zamierzone zmiany w zakresie kultury ukierunkowane zostały na:

 

-         orientację na klienta;

-         przedsiębiorcze myślenie.

 

Informujemy że ta strone używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 

W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:

·  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

· „analityczne” wykorzystywane aby zrozumieć, usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.

Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce ?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.