Bank Spółdzielczy w Węgorzewie zaprasza do składania ofert na budowę budynku usługowego dla potrzeb Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.

 Zamawiający: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, ul. Pionierów 27, 11-600 Węgorzewo, woj. Warmińsko-mazurskie , tel. 87 427 31 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Miejsce oraz termin dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: ul. Pionierów 27, 11-600 Węgorzewo  w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2023 r.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie zapytania

 w zakresie niniejszego zapytania Jarosław Kuszczak, Tel. 721 174 768

w zakresie projektowym Pracownia Projektowa Marta Szlachta Tel. 663 862 619

 1. Tryb zamówienia

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie ofertowym.

W trybie ofertowym Zamawiający może złożyć zapytanie kilku potencjalnym wykonawcom i żądać od nich złożenia ofert odpowiadających warunkom zamówienia (konkurs ofert). Spośród otrzymanych ofert wybiera się najkorzystniejszą i zawiera umowę ze składającym ją oferentem.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego dla Banku Spółdzielczego w Węgorzewie na działce 670/30  położonej w  Węgorzewie  ul. Zamkowa

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Budowa budynku usługowego wg. załączonego projektu architektoniczno-budowlanego
 2. Zagospodarowanie działki pow. Utwardzoną.

Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i zostanie udostępniona na wniosek Oferenta. Pomocniczo zamawiający udostępnia przedmiary robót branży budowlanej i elektrycznej.

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich pozyskanych od Zamawiającego informacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a po wykonaniu zadania jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu pozyskane dokumenty, w przypadku wersji elektronicznych trwale usunąć ze wszystkich miejsc, dotyczy to również podwykonawców i dalszych podwykonawców. Powstałe w czasie wykonywania zadania zapisy, szkice, rysunki, zdjęcia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1) w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej wymaganej przepisami prawa - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - sytuacja finansowa i ekonomiczna. Oferent

spełni warunek o ile wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN. Oferent, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że przez zamawiającego powstałą chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 1. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Kryteria oceny oferty

 Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena realizacji zadania brutto - Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto (max 10, min 1);
 2. doświadczenie zawodowe Oferenta - Najwięcej punktów otrzyma oferta podmiotu który posiada najlepsze doświadczenie zawodowe(max 5, min 1);
 3. okres prowadzenia działalności - Najwięcej punktów otrzyma oferta podmiotu, który najdłużej prowadzi działalność (max 5, min 1);
 4. sytuację ekonomiczno-finansową - Najwięcej punktów otrzyma oferta podmiotu który posiada najlepszą sytuację ekonomiczno-finansową (max 5, min 1);
 5. termin wykonania - Najwięcej punktów otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania zadania (max 10, min 1);
 6. okres udzielanej gwarancji - Najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji (max 10, min 1);

Oferta, która otrzyma największą sumę punktów z w/w kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. Oferta musi zawierać:
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1
 2. podpisane oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2
 3. kosztorys – załącznik nr 3
 4. na kopercie zawierającej ofertę należy napisać
  a) nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę
  b) nazwę i adres Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie
Pionierów 27
11-600 Węgorzewo

         c) oznaczenie:

Oferta na budowę budynku usługowego dla potrzeb  Banku Spółdzielczego
w Węgorzewie

 

Informacje przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane inny uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. reklamowych, informacyjnych) zaleca się, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

 1. Podwykonawcy
 1. W ramach realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (załącznik nr 4) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podanie danych podwykonawców.
 3. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawców zamawiający uzna, że Oferent samodzielnie zrealizuje zamówienie.
 1. Informacja o wyborze oferty

Po rozpatrzeniu przedłożonych ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie mailowo lub listownie Wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy, albo imię i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt. 10.2 Zamawiający umieści na stronach internetowych, na których opublikowano Zaproszenie do składania oferty.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

 Obowiązek informacyjny

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Bank Spółdzielczy w Węgorzewie z siedzibą w Węgorzewie,    11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 27, nr tel. (87) 427 31 51 , adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000156934, NIP 8450001601, REGON 00050413700000.

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 87 421 62 48  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

 1. Grupa Bank BPS.

Grupę Bank BPS tworzą spółki: Bank BPS S.A., BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87 (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps).

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie której wykonywana jest czynność bankowa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca], gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5. w celu rozpatrywania reklamacji, wniosków i odwołań, szczególnie na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit.b-c i lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Kredytobiorcy Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu badania satysfakcji Kredytobiorcy będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kredytobiorcy z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 12. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  5. Przekazywanie danych do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

Państwa dane możemy przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG – w tak zwanych państwach trzecich, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) w następujących sytuacjach:

 • jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy na podstawie której wykonujemy czynność bankową (np. realizujemy przelew do odbiorcy w USA);
 • gdy uzyskamy na to Pani/Pana zgodę;
 • gdy Komisja (UE) stwierdzi, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony,
 • gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie w umowie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję (UE) i pod warunkiem, że w państwie trzecim Pani/Pana prawa związane z ochroną danych są egzekwowalne i że przysługują Pani/Panu skuteczne środki ochrony prawnej.

Może Pani/Pan otrzymać kopię swoich danych, które przekazujemy do państwa trzeciego.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych przez Panią / Pana umów z Bankiem. Zakres danych obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 1. Podanie danych jako warunek zawarcia i realizacji umowy
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na podstawie której Bank będzie wykonywał czynności bankowe’
 • Jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość wykonywania przez Bank czynności bankowych.
 1. Prawo do sprzeciwu.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.
 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym upoważnionym pracownikom, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Ministerstwu Finansów, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. i innym Izbom Rozliczeniowym, innym bankom, instytucjom kredytowym i płatniczym, uczestnikom systemów płatności, podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, Systemu Amron, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym instytucjom ustawowo upoważnionym do tego, aby odbierać Pani/Pana dane na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie na nasze polecenie oraz pod warunkiem, że zachowają tajemnicę bankową, zawodową lub ubezpieczeniową;

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo uzyskania informacji o źródle pozyskania danych osobowych, jeśli Administrator nie pozyskał tych danych od Pani/Pana.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Dokumenty do pobrania:

01. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
02a. PROJEKT ELEKTRYCZNY PDF
02b. PROJEKT ELEKTRYCZNY MSZ DWG
03. PROJEKT SANITARNY
04. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
05. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
06. EKSPERTYZA TECHNICZNA
07. PRZEDMIAR
08. MAPA

Zał nr 1. FORMULARZ OFERTOWY PDF
Zał nr 2. OŚWIADCZENIE PDF

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.