BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGORZEWIE
ogłasza w dniu 13 kwietnia 2023 roku aukcję (ustny przetarg nieograniczony) na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr. 375 o pow. 1,1182 ha, obręb Miasto Mikołajki, położonej w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej 3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr. OL1M/00023957/1 przez
Sąd Rejonowy w Mrągowie

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie geodezyjnym Miasto Mikołajki ul. Dybowska 3 zabudowana (w skład której wchodzą budynek produkcyjno-administracyjny oraz budynek garażowy dwuboksowy), usytuowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe (oznaczenie użytków „Ba”).

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przyszły nabywca przejmie nieruchomość w takim stanie faktycznym, w jakim aktualnie się znajduje ta nieruchomość.

Cena wywoławcza: 3.500.000,00 zł netto (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy), do przedmiotowej kwoty będzie doliczony  podatek VAT 23%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli  35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy).

Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie przystąpi do aukcji w drodze zaoferowania co najmniej ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium w formie pieniężnej
w wysokości 350.000,00 zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł, na rachunek Banku Spółdzielczego w Węgorzewie nr. 11 9348 0000 0000 0013 9000 1620  w terminie do dnia 31.03.2023 r.

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz w/w nieruchomość.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na w/w rachunku Banku Spółdzielczego w Węgorzewie.

Wpłacone  wadium:

  1. podlega zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości oferowanej przez oferenta ,który wygrał przetarg,

  2. podlega zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia , unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

  3. przepada jeśli oferent ,który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego natomiast przetarg w takiej sytuacji czyni się niebyłym.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek Banku Spółdzielczego w Węgorzewie o numerze 22 9348 0000 0000 0013 9000 0840 w terminie do 60 dni od daty zamknięcia przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 90 dni od daty zamknięcia przetargu natomiast koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.

Powołana komisja przetargowa przed otwarciem aukcji stwierdza wniesienie wadium przez uczestników aukcji.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2023 o godzinie 1000 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Oddział w Mikołajkach, przy ul. Kajki 7, 11-730 Mikołajki.

Przed przystąpieniem do aukcji konieczne jest okazanie Komisji przetargowej:

  • dowodu tożsamości przez uczestnika aukcji,
  • w przypadku podmiotów podlegających wpisom do rejestrów, winny one przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego natomiast spółki cywilne- umowę spółki. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej-CEIDG w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG;
  • w przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Jeżeli nabycie  ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący w przetargu  winien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielczości majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.

Osoby przystępujące do przetargu składają oświadczenie, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot aukcji. Niezależnie od podanych powyżej informacji potencjalny nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem  prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji  leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Osoby przystępujące do przetargu otrzymują klauzulę informacyjną sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) – Dz.U.UE.L.2016.119.1, i pisemnie potwierdzają jej otrzymanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie osobiście lub telefonicznie pod numerem: +48 608701499; +48 721174769.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia aukcji bez podania przyczyny.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Niezwłocznie zgłoś taką sytuację telefonicznie: (+48) 828-828-828 lub (+48) 86 215 50 50 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.